Strona główna » Regulamin allegro

Regulamin allegro

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH ZA POŚREDNICTWEM ALLEGRO

§ 1

REGULAMIN, SPRZEDAWCA

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej jako Regulamin określa:
  1. zasady świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem portalu Allegro przez Grzegorza Nocuń, prowadzącego działalność gospodarcza pod firmą ECOFAN Grzegorz Nocuń, Aleksandria Pierwsza, Dolna, nr 40, 42-274 poczta Konopiska, NIP: 5731360201, REGON: 242948898, biuro@ecofan.com.pl, tel. 884 605 888, zwanego dalej jako Sprzedawca,
  2. szczegółową politykę prywatności i zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę,
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Niniejszy regulamin nie uchybia postanowieniom regulaminu platformy handlowej on-line dostępnej w domenie allegro.pl, którego akceptacja przez użytkowników warunkuje korzystanie z w/w portalu. W razie wątpliwości wyjaśnia się, że podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie w/w portalu jak i treść jego regulaminu jest odrębny podmiot, a to sp. Allegro.pl sp. z o.o.

 

§ 2

KUPUJĄCY

 

 1. Sprzedawca za pośrednictwem portalu Allegro, świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz zarejestrowanych użytkowników portalu Allegro, zwanych dalej jako Kupujący.
 2. Sprzedawca nie weryfikuje autentyczności danych osobowych Kupujących, chyba że jest to konieczne do wykonania lub zawarcia danej umowy.

 

§ 3

PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Wszelkie informacje i utwory, w tym zdjęcia i grafiki zawarte w ofertach opublikowanych na portalu Allegro przez Sprzedawcy, podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

§ 4

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Realizując obowiązek ustawowy, Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług drogą elektroniczną, może wiązać się z ryzykiem zaistnienia zagrożeń wynikających z tej formy komunikacji, a w szczególności przechwycenia lub uzyskania dostępu do danych osobowych Przekazującego przez osoby niepowołane. Stać się tak może w szczególności gdy urządzenie Przekazującego nie posiadają stosownych i aktualnych programów zabezpieczających przed wirusami lub niepowołanym dostępem osób trzecich, system operacyjny nie jest bieżąco aktualizowany, lub Użytkownik korzysta z usług oferowanych przez niezaufanych dostawców, lub otwiera podejrzane wiadomości email, które potencjalnie mogą w nieświadomy sposób instalować programy typu trojan horse.
 2. Sprzedawca świadczy usługi elektronicznie przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Sprzedawca zastrzega wstrzymanie świadczenia usług bez powiadomienia, w szczególności na wypadek koniecznych czynności konserwacyjnych, aktualizacji itd.

 

§ 5

UMOWY ZAWIERANE NA ODLEGŁOŚĆ

 

 1. Sprzedawca może za pośrednictwem portalu Allegro oferować sprzedaż, najem, dzierżawę towarów lub usług, zwane dalej łącznie jako Sprzedaż z użyciem funkcjonalności „kup teraz”, w trybie licytacji, w formie ogłoszeń i ogłoszeń lokalnych lub w inny sposób dopuszczalny w myśl postanowień portalu Allegro.pl. Korzystanie z tych funkcjonalności może wiązać się z koniecznością rejestracji na portalu Allegro oraz akceptacji regulaminu regulującego zasady korzystania z tego serwisu i w/w funkcjonalności.
 2. Realizując obowiązek ustawowy, Sprzedawca informuje konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:
  1. głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem – poprzez każdorazowe wskazanie jasnego i zrozumiałego opisu danego towaru lub usługi,
  2. swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany, numerze NIP – poprzez podanie tych danych na wstępie Regulaminu, a także w widocznym miejscu w ofercie danego towaru w zakładce „O Sprzedającym”,
  3. adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą – w Regulaminie, a także w widocznym miejscu w ofercie danego towaru w zakładce „O Sprzedającym”
  4. adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w lit c – reklamacje winny być składane na adres podany w lit c wyżej; dane kontaktowe dostępne są także w widocznym miejscu w ofercie danego towaru w zakładce „Zwroty”,
  5. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę - także łącznych miesięcznych płatności – informacje te każdorazowo umieszczone są w jasny i zrozumiały sposób w opisie danego towaru lub usługi, a także w widocznym miejscu w ofercie danego towaru w zakładce „Dostawa i płatność”,
  6. kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się – koszty te są zwykłe za korzystanie z tego środka porozumiewania się,
  7. sposobie i terminie zapłaty – informacje te każdorazowo podawane są w jasny i zrozumiały sposób w danej ofercie, a także w zakładce „Dostawa i płatność”,
  8. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji – informacja o sposobie i terminie spełnienia świadczenia przekazywana jest w jasny i zrozumiały sposób w opisie danego towaru, a także w zakładkach „Dostawa i płatność” oraz „Reklamacje”,
  9. kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim – Sprzedawca nie zobowiązał się do stosowania konkretnego kodeksu dobrych praktyk,
  10. czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu – informacja ta zawarta jest w jasny i zrozumiały sposób w danej ofercie,
  11. minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy – informacja ta zawarta jest w jasny i zrozumiały sposób w ofercie danego towaru lub usługi,
  12. wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy – co do zasady Sprzedawca nie przewiduje obowiązku udzielenia przez konsumenta kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, chyba że inna informacja zawarta jest w jasny i zrozumiały sposób w danej ofercie,
  13. funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony – poprzez każdorazowe wskazanie jasnego i zrozumiałego opisu tych danych w ofercie danej treści cyfrowej,
  14. mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć – poprzez każdorazowe wskazanie jasnego i zrozumiałego opisu tych interoperacyjności w ofercie danej treści cyfrowej,
 3. W ofercie danego towaru, a także w zakładce „Dostawa i płatność” Sprzedawca wskazuje czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności za dany towar.
 4. Sprzedawca ma obowiązek przekazać konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku (w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta) w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie obejmuje:
  1. informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, chyba że przedsiębiorca dostarczył konsumentowi te informacje na trwałym nośniku przed zawarciem umowy,
  2. informację o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 5. Każdą transakcję, także z udziałem konsumentów, której przedmiotem jest produkt cyfrowy, dostępny bezpośrednio po dokonaniu zapłaty, Sprzedawca dokumentuje stosowną fakturą elektroniczną, która zostanie doręczona Kupującemu na adres wskazany w trakcie rejestracji.

 

 

§ 6

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Korzystanie z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, a także składanie zamówień z użyciem komunikacji elektronicznej, jest możliwe przy spełnieniu następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie przez Kupującego z urządzenia końcowego, mającego zainstalowaną jedną z poniżej wymienionych przeglądarek www: Firefox 3.5 lub wersja wyższa, IE 8.0 lub wersja wyższa, Chrome 11.0 lub wersja wyższa, Opera 10.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa,
  2. dla usługi przeznaczonej na urządzania końcowe typu desktop (PC): nie niższe niż System Windows Vista lub Windows 7 z przeglądarką Internet Explorer 9.0,
  3. dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe z systemem iOS: urządzenie końcowe typu iPad z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 3.2; urządzenie końcowe typu iPhone 3G lub wyższe z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 3.2 lub urządzenie końcowe typu iPod Touch z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 3.2,
  4. dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe typu Android: posiadające wersję systemu operacyjnego nie niższe niż wersja Android 2.0,
  5. posiadanie dostępu do sieci Internet.

 

§ 7

SPRZEDAŻ TOWARÓW LUB USŁUG

 

 1. Zasady Sprzedaży oraz sposób dokonywania zamówień określa regulamin portalu Allegro.
 2. Dostawa realizowana jest w sposób, w miejscu i w czasie wskazanym opisanym w ofercie danego towaru lub usługi.
 3. Wskazane w ofercie ceny są cenami brutto. Ceny nie obejmują kosztów dostawy, która wskazywana jest odrębnie.
 4. Sprzedawca dostarcza oferowane przez siebie towary w obrębie Polski. Dostawa do innych krajów jest możliwa, gdy oferta wyraźnie tak stanowi.
 5. Na żądanie Kupującego, Sprzedawca wraz z fakturą doręczy mu szczegółowy raport, określający zgodnie z art. 19 ust 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną: rodzaj, czas trwania, częstotliwość i inne parametry techniczne usługi.
 6. Kupujący poprzez akceptację niniejszego regulaminu, wyraża zgodę na dostarczenie faktury elektronicznej oraz faktur bez podpisu.
 7. W przypadku transakcji, których przedmiotem są produkty cyfrowe (a w szczególności projekt instalacji), zwany dalej jako Produkt Cyfrowy, stosuje się następujące zasady i warunki dostawy:
  1. dostawa danego Produktu Cyfrowego nastąpi po jego opłaceniu przez Kupującego, we wskazanej w ofercie sprzedaży danego Produktu Cyfrowego wersji językowej i w formacie pliku tam podanym, na podany przez Kupującego adres email, poprzez doręczenie Kupującemu w/w Produktu Cyfrowego lub linku do jego pobrania,
  2. Produkt Cyfrowy podlega ochronie prawa autorskiego. Wszelkie majątkowe i osobiste prawa autorskie do Produktów Cyfrowych służą Sprzedawcy lub innym uprawnionym podmiotom. Mocą umowy sprzedaży danego Produktu Cyfrowego, Sprzedawca nie przenosi na Kupującego żadnych z w/w praw.
  3. z chwilą zakupu i opłacenia przez Kupującego ceny za dany Produkt Cyfrowy, w stosunku do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy, Sprzedawca udziela Kupującemu niewyłącznej, niezbywalnej licencji na korzystanie z danego zakupionego przez Kupującego Produktu Cyfrowego. Licencja udzielana jest bezterminowo, chyba że co innego wynika z opisu danego produktu. Kupujący uprawniony jest korzystać z takiego produktu Cyfrowego jedynie na własny użytek, w tym także własnej działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że nie jest uprawniony rozpowszechniać Produktu Cyfrowego lub wprowadzać go do obrotu, a w szczególności nieodpłatnie udostępniać Produkt Cyfrowy osobom trzecim, ani oferować Produkt Cyfrowy jako własny utwór. Kupujący nie jest uprawniony udzielać dalszych licencji na zakupiony Produkt Cyfrowy ani przenosić nabytej licencji. Kupujący nie jest uprawniony usuwać zabezpieczeń danego Produktu Cyfrowego (w szczególności systemu DRM lub tzw. znaków wodnych identyfikujących dany egzemplarz Produktu Cyfrowego jako produkt pobrany przez danego Kupującego). Sprzedawca uprawniony jest wypowiedzieć niniejszą licencję w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia jej postanowień przez Kupującego.
  4. Warunki licencyjne do Produktów Cyfrowych w odniesieniu do których prawa autorskie służą osobom trzecim, regulują stosowne postanowienia licencyjne dostępne w opisie danego Produktu Cyfrowego. Poprzez nabycie danego Produktu Cyfrowego, Kupujący zarazem wyraża zgodę na te warunki.
 8. Omyłkowe doręczenie Kupującemu zamówionego przez niego Towaru, mimo nie dokonania przez Kupującego zapłaty, lub nadanie Towaru z zastrzeżeniem omyłkowej kwoty za pobraniem,  nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty prawidłowej należności za dany Towar.
 9. Dostawa Towaru nastąpi w terminie wskazanym w opisie danego towaru lub usługi lub w podsumowaniu danego zamówienia. Dostawa zazwyczaj następuje nie dłużej niż do 10 dni roboczych. W odniesieniu do zamówień płatnych z góry, początek biegu w/w terminu rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania wpłaty za Towar/usługę na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku dostaw Towarów za pobraniem – licząc od daty skutecznego złożenia zamówienia. W przypadku niedostępności danego Towaru, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o tym fakcie i ewentualnie złoży ofertę dostawy Towaru zamiennego. W zależności od wyboru Kupującego, Sprzedawca dostarczy zaoferowany Towar zamienny, lub anuluje dane zamówienie i zwróci Kupującemu ewentualnie uiszczoną płatność.

 

§ 8

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Każda ze Stron uprawniona jest rozwiązać umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną w dowolnym czasie, bez podania przyczyny. Powyższe nie stanowi źródła jakiegokolwiek roszczenia, z zastrzeżeniem, że Sprzedawca zobowiązany jest dotrzymać warunków świadczenia usług, wykupionych przez Kupującego.
 2. Oświadczenie o rozwiązaniu może być złożone w dowolnej formie. Wystarczającym jest w szczególności wysłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej Kupującego lub Sprzedawcy.

 

§ 9

ROZWIĄZYWANIE I ODSTĘPOWANIE OD UMÓW SPRZEDAŻY

 

 1. Kupujący uprawniony jest rozwiązać danę umowę Sprzedaży w dowolnej formie, do czasu zapłaty Sprzedawcy umówionego wynagrodzenia. Warunki rozwiązania danej umowy po tym fakcie, określać może nadto indywidualnie dana umowa na wykonanie konkretnej usługi/dzieła itd, jeżeli w/w indywidualne warunki zostały przez Strony ustanowione.
 2. W przypadku zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży przez Kupującego będącego konsumentem, zaś począwszy od 1.I.2021 r. dodatkowo także przedsiębiorcą – osobą fizyczną, dla którego umowa nie ma charakteru zawodowego, zwanymi dalej łącznie jako Konsument, może on w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Bieg terminu rozpoczyna się od chwili doręczenia Konsumentowi towaru, a w przypadku zawarcia umów, których przedmiotem jest dostarczenie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym – w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie i wysłanie oświadczenia przed upływem w/w terminu na adres siedziby lub adres email Sprzedawcy. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Konsument nie musi sporządzić oświadczenia w szczególnej formie, ale może skorzystać z wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym (pierwotne) koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta. Sprzedawca informuje, że każdorazowo korzysta z prawa wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
  8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Szczegółowe pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz sytuacjach, w których prawo to nie przysługuje, stanowi nadto załącznik nr 2 do Regulaminu.
 5. W przypadku umów na świadczenie usług lub umów na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, Sprzedawca uprawniony jest wstrzymać się z rozpoczęciem wykonywania umowy do czasu upływu terminu, w trakcie  którego Konsument uprawniony jest skorzystać z prawa odstąpienia od umowy lub do czasu doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o rezygnacji przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, sporządzonego w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 10

RĘKOJMIA, GWARANCJA, PROCEDURA REKLAMACYJNA I POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 

 1. Sprzedawca udziela rękojmi w zakresie i na zasadach wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W odniesieniu do umów sprzedaży zawieranych z przedsiębiorcami, o ile szczegółowa oferta na dany towar lub usługę nie stanowi inaczej, wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. W przypadku sprzedaży konsumenckiej, Sprzedawca jest odpowiedzialny za dostarczenie towaru pozbawionego wad prawnych i fizycznych.
 2. Sprzedawca udziela gwarancji, wyłącznie jeżeli informacja w tym przedmiocie jest wyraźnie i jednoznacznie wskazana w opisie danego produktu lub usługi. Powyższe stosuje się odpowiednio w odniesieniu do ewentualnie udzielonej przez producenta (wykonawcy) odrębnej gwarancji na produkt lub usługę.
 3. Reklamacje mogą być wysyłane w formie papierowej na adres Sprzedawcy, a to: Grzegorz Nocuń, prowadzący działalność gospodarcza pod firmą ECOFAN Grzegorz Nocuń, Aleksandria Pierwsza, Dolna, nr 40, 42-274 poczta Konopiska.
 4. Sprzedawca powinien odnieść się do reklamacji w terminie 14 dni.
 5. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o jakich mowa w ustawie o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 6. Warunki i uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta, określa stosowna karta gwarancyjna. W razie wątpliwości wyjaśnia się, że roszczenia z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta, Kupujący winien kierować bezpośrednio do niego.
 7. W przypadku skorzystania przez przedsiębiorcę z gwarancji producenta na dany towar lub usługę, uprawnienia służące przedsiębiorcy z tytułu ewentualnej odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi lub gwarancji wygasają.

 

§ 11

DANE OSOBOWE – POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejszym informujemy, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (zwanym dalej jako Administrator), przekazywanych dobrowolnie, w szczególności w ramach:
  1. składania zamówienia,
  2. brania udziału w licytacji,
  3. korespondowania z Administratorem,

lub w ramach świadczenia przez Administratora innych usług drogą elektroniczną, jest: Grzegorz Nocuń, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ECOFAN Grzegorz Nocuń, Aleksandria Pierwsza, Dolna, nr 40, 42-274 poczta Konopiska, NIP: 5731360201, REGON: 242948898, biuro@ecofan.com.pl, tel. 884 605 888

 1. Przekazanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Nie przekazanie Administratorowi danych osobowych oznaczonych przez Administratora lub operatora portalu Allegro jako niezbędne do zawarcia danej umowy lub skorzystania z danej funkcjonalności portalu Allegro, uniemożliwia odpowiednio zawarcie i wykonanie umowy, lub skorzystanie z danej funkcjonalności. Operator portalu Allegro wyróżnia i oznacza te spośród danych, które są niezbędne do realizacji tych celów.
 3. Podmioty, które przekazały Administratorowi swe dane, zwane będą dalej jako Przekazujący.
 4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego z Przekazującym w związku z realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. nazwisko i imiona Przekazującego,
  2. adres zameldowania na pobyt stały,
  3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w lit b,
  4. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Przekazującego,
  5. adresy elektroniczne Przekazującego,
  6. numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub nr VATUE.
 5. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Przekazującym, Sprzedawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia, w tym w szczególności: dane dotyczące karty kredytowej, karty debetowej lub rachunku bankowego – wyłącznie gdy jest to konieczne do dokonania płatności za towar lub usługi świadczone przez Sprzedawcę. W tym wypadku Sprzedawca każdorazowo oznacza i wyróżnia te dane, które są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 6. Sprzedawca może przetwarzać, za zgodą Przekazującego i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, również inne dane dotyczące Przekazującego, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 7. Administrator przetwarza nadto dane eksploatacyjne, a to:
  1. oznaczenia identyfikujące Przekazującego nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 5 wyżej,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Przekazujący,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  4. informacje o skorzystaniu przez Przekazującego z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 8. Administrator nie przetwarza tzw. danych wrażliwych Przekazującego.
 9. Przekazujący ma prawo dostępu, poprawiania i usuwania swoich danych, sprzeciwu i wycofania zgody na ich przetwarzanie, „bycia zapomnianym“, przenoszenia danych oraz wnoszenia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Przekazującego w celu świadczenia usług droga elektroniczną, a w szczególności w celu:
  1. zarejestrowania zamówienia złożonego za pośrednictwem portalu Allegro w systemie CRM Administratora,
  2. realizacji łączącej Strony umowy, a w szczególności: ustalania tożsamości Przekazującego (jako stronę umowy dostawy i jako właściwego adresata przesyłki), obsługi transakcji między Administratorem a Przekazującym w przypadku oferowania odpłatnych usług, obsługi procesu płatności, w tym w ramach tzw. przelewów bezpośrednich, wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora w związku z wykonaniem umowy, przy założeniu że przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby której dane dotyczą, świadczenia ewentualnej obsługi posprzedażowej, rozpatrywania i kierowania roszczeń wynikających z ewentualnie łączącej strony umowy, realizacji ewentualnych dostaw produktów, usług, korespondencji na adres tradycyjny, email lub telefon Przekazującego,
  3. korespondowania z Przekazującymi, którzy skorzystali z funkcji wysłania wiadomości do Administratora za pośrednictwem komponentu wbudowanego w portal Allegro lub z użyciem innego sposobu komunikacji,
  4. korespondowania z Przekazującym w innych prawnie uzasadnionych sprawach, a w szczególności powiadamiania go o statusie zamówienia, zmianach regulaminów, polityki prywatności, informowania o dokonanych płatnościach,
  5. ulepszania świadczonych usług i ich personalizacji dla potrzeb Przekazującego, w tym gromadzenia, analizowania i przekazywania informacji w zakresie funkcjonowania produktów, serwisów i stron Administratora, analityki ruchu Przekazującego na stronach internetowych Administratora,
  6. zarządzania i ochrony własnych systemów informatycznych.
 11. Administrator może zbierać i przetwarzać dane osobowe także w celach marketingowych, a to przesyłania własnych i cudzych informacji marketingowych, reklamowych i handlowych również przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem email, SMS lub w drodze połączenia telefonicznego, w tym dostarczania treści marketingowych indywidualnie dopasowanych dla danego Przekazującego, w także po zakończeniu świadczenia usługi drogą elektroniczną, jedynie pod warunkiem, że Przekazujący wyrazi na powyższe wyraźną i odrębną zgodę, przy czym zgoda ta ma każdorazowo charakter dobrowolny, a oświadczenie o jej ewentualnym udzieleniu będzie wyraźnie wyodrębnione na Stronie.
 12. W przypadku gdy z wybranego przez Przekazującego sposobu ewentualnej zapłaty za towar lub usługi świadczone przez Administratora wynika skorzystanie z usług podmiotu realizującego tzw. przelewy bezpośrednie (przelewy24.pl, PayU, PayPal itd), dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności podmiotom realizującym tego rodzaju usługi:
  1. usługa PayU – PayU, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, KRS: 274399, NIP: 7792308495
  2. usługa przelewy24.pl – PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań, KRS: 347935,
  3. usługa DotPay – Dotpay S.A., ul. Wielicka 28b, 30-552 Kraków, KRS: 296790,
  4. PayPal - PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.
 13. Korzystanie przez Przekazującego na portalu internetowym Administratora z funkcjonalności i usług oferowanych przez inne podmioty, takich jak: przelewy bezpośrednie (PayU, przelewy24.pl itd.), polubienie, śledzenie, udostępnienie zawartości (Facebook, Google+, Twitter, Instagram itd.), może wiązać się z koniecznością akceptacji regulaminów i polityk prywatności osób trzecich.
 14. Administrator informuje, że hipotetycznie może okazać się konieczne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego, w sposób i na warunkach określonych przez ustawę o ochronie danych osobowych. Powyższe może nastąpić w przypadku, m.in. gdy dana usługa świadczona elektronicznie, jest realizowana z wykorzystaniem serwerów znajdujących się w państwie trzecim, co potencjalnie może mieć miejsce w przypadku korzystania przez Przekazującego z usług typu VPN z użyciem serwerów znajdujących się w państwie trzecim, a także gdy jest to niezbędne dla realizacji umowy łączącej Strony, oraz gdy osoba, której dane dotyczą udzieliła na to zgody na piśmie. Przekazanie danych do państwa trzeciego z inicjatywy Sprzedawcy nastąpi jedynie, gdy państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 15. Odbiorcami przekazanych danych osobowych, poza Administratorem, na dzień udzielenia informacji, są lub mogą być podmioty: świadczące usługi analityki internetowej (Google Analitics), podmioty obsługujące płatności.
 16. Dane te, mogą być także przekazane w niezbędnym i usprawiedliwionym charakterem danej umowy lub usługi internetowej zakresie, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora: usługi księgowe, informatyczne, audytorskie, archiwizacyjne, kadrowe, prawne, spedycyjne, transportowe, związane z doręczaniem korespondencji i przesyłek (DPD, Inpost, Inpost Paczkomaty, Poczta Polska), a także pełnomocnikom i prokurentom, pośrednictwa w zakresie sprzedaży (Allegro). Dostęp do danych uzyskać może także ewentualny następca prawny Administratora, w szczególności w przypadku połączenia lub przejęcia. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach w jakich zostały one przekazane Administratorowi z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązującego prawa.
 17. Dane osobowe mogą być także przekazywane uprawnionym organom, podmiotom lub instytucjom w wypadkach gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
 18. Administrator chroni i zabezpiecza przekazane mu dane osobowe, zapewniając do nich dostęp wyłącznie upoważnionym osobom. Administrator stosuje nadto niezbędne środki techniczne, informatyczne, fizyczne i organizacyjne gwarantujące należyte zabezpieczenie i ochronę przetwarzanych danych osobowych. Administrator korzysta w szczególności z zabezpieczeń takich jak: szyfrowanie SSL, zapory (firewall), programy antywirusowe, szyfrowanie danych. Administrator informuje, że nigdy nie prosi Przekazujących o podanie hasła, które zostało utworzone przez Przekazującego w celu dostępu do usług lub serwisów Administratora lub operatora portalu Allegro.

 

§ 12

UMOWY ZAWIERANE Z PRZEDSIĘBIORCAMI – OSOBAMI FIZYCZNYMI

 

 1. Począwszy od 1.I.2020 r. w odniesieniu do przedsiębiorców - osób fizycznych, w stosunku do których zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedającego lub na odległość umowa, a w szczególności Sprzedaż nie ma charakteru zawodowego, takiemu przedsiębiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w ustawie o prawach Konsumenta.
 2. Szczegółowe pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, o zasadach ponoszenia kosztów z tym związanych, lub pouczenie o braku prawa odstąpienia od umowy, lub oświadczenie Konsumenta o rezygnacji z prawa odstąpienia od umowy,  oraz wzór formularza o odstąpieniu od umowy stanowią odrębne załączniki do regulaminu.

 

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych, stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Regulamin w aktualnej treści obowiązuje od: 04.01.2021
 3. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. Zmienioną treść Regulaminu stosuje się wyłącznie do umów i zdarzeń zawartych lub zaistniałych po dokonaniu zmiany.
 4. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony przez Sprzedawcę przed zawarciem każdorazowej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, w sposób umożliwiający pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Realizując obowiązek ustawowy Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje na ten temat dostępne są w szczególności pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór formularza odstąpienia od umowy – zgodny z załącznikiem do ustawy o prawach Konsumenta

 

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

Grzegorz Nocuń,

prowadzący działalność gospodarczą

pod firmą ECOFAN Grzegorz Nocuń,

Aleksandria Pierwsza, Dolna, nr 40,

42-274 poczta Konopiska,

 

 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) :              

 

- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) :    

 

- Adres Konsumenta(-ów) :

 

- Podpis Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

- Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu: WZÓR POUCZENIA O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚC LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

 

 

 

Informujemy, że co do zasady, mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 

 1. w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: "zawarcia umowy.";
 2. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): "w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.";
 3. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.";
 4. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.";
 5. w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: "w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.".

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (tj. Grzegorza Nocuń, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ECOFAN Grzegorz Nocuń, ul. Dolna 40, 42-274 Aleksandria Pierwsza, NIP: 5731360201, REGON 242948898, tel. 884 605 888, email biuro@ecofan.com.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (wprowadź link do formularza), jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 

 

 

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Grzegorz Nocuń, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ECOFAN Grzegorz Nocuń, ul. Dolna 40, 42-274 Aleksandria Pierwsza, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

 

 

Pouczenie o braku prawa odstąpienia od umowy:

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

W wypadkach tych, stosowne jasne i nie budzące wątpliwości pouczenie o braku prawa odstąpienia od umowy, zawarte będzie w opisie danego towaru lub usługi oferowanego przez nas za pośrednictwem portalu Allegro.

 

W odniesieniu do zamówień, których przedmiotem są usługi, Sprzedawca uprawniony jest wstrzymać się z rozpoczęciem ich wykonywania do czasu upływu terminu w którym Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, lub do czasu złożenia przez Konsumenta nie budzącego wątpliwości oświadczenia o rezygnacji z prawa do odstąpienia od umowy.

W tym drugim wypadku, Sprzedawca prosi o doręczenie oświadczenia o następującej treści:

 

꙱ rezygnuję z prawa odstąpienia od umowy w zakresie tyczącym się zamówionej usługi/usług i upoważniam Sprzedawcę (Grzegorza Nocuń) do przystąpienia do niezwłocznego wykonania umowy z takim skutkiem, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę (Grzegorza Nocuń), Zamawiający utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

 

……………………………………………………………………………………….

(data i podpis Zamawiającego będącego Konsumentem)

 

 

 

 

 

 

 

 link do pobrania regulaminu allegro...

 


Przejdź do strony głównej
Newsletter
 
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu