Strona główna » Sprzedaż towarów lub usług

Sprzedaż towarów lub usług

§ 12

SPRZEDAŻ TOWARÓW LUB USŁUG

 1. Wydawca zastrzega prawo modyfikacji asortymentu swych towarów i usług w każdym czasie.
 2. Wydawca świadczy Sprzedaż na podstawie każdorazowego zamówienia Użytkownika.
 3. Użytkownik może złożyć zamówienie w formie:
  1. funkcjonalności tzw. sklepu internetowego,
  2. wiadomości email przesłanej Wydawcy,
  3. wiadomości przesyłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie,
  4. pisemnej, telefonicznej, fax, lub bezpośrednio w siedzibie Wydawcy.
 4. Złożenie zamówienia przez Użytkownika na Sprzedaż realizowaną w formie opisanej w ust 2 lit a wyżej, następuje z użyciem systemu informatycznego, w oparciu o instrukcje podawane na poszczególnych stronach związanych ze składaniem danego zamówienia. Złożone przez Użytkownika oświadczenie o złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, stanowi ofertę Użytkownika zawarcia danej umowy. Po otrzymaniu w/w oferty, Wydawca w terminie 7 dni doręczy na wskazany adres email Użytkownika oświadczenie o przyjęciu danego zamówienia do realizacji. Z chwilą doręczenia tego oświadczenia Wydawcy, między Stronami dochodzi do zawarcia danej umowy. Po zawarciu takiej umowy, Wydawca prześle Użytkownikowi na w/w email potwierdzenie warunków danego zamówienia.
 5. Wydawca w terminie do siedmiu dni roboczych od daty otrzymania Zamówienia w formie wskazanej w ust 2 lit b – d może złożyć ofertę, określającą warunki, oraz formę i sposób zawarcia danej umowy.
 6. Usługa dostawy, jest realizowana w sposób, w miejscu i w czasie wskazanym w danej umowie lub informacji zawartej w funkcjonalności sklepu internetowego.
 7. W przypadku sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem sklepu internetowego, Wydawca może oferować różne warianty płatności, a w szczególności:
  1. przelewy bezpośrednie,
  2. płatności kartą kredytową,
  3. płatności sms,
  4. płatności za pobraniem,

a także różne warunki dostawy danego towaru.

 1. Wskazane na Stronie ceny za usługi odpłatne, są cenami brutto. Ceny nie obejmują kosztów dostawy, która wskazywana jest odrębnie, a także kosztów korzystania z usług tzw. przelewów bezpośrednich, które także wskazywane są odrębnie.
 2. Wydawca dostarcza oferowane przez siebie towary w obrębie Polski. Dostawa do innych krajów jest możliwa, gdy funkcjonalność sklepu internetowego wyraźnie to dopuszcza. Dostawa nastąpi  na adres wskazany przez Użytkownika, lub na adres wybranego przez niego paczkomatu, zaś w przypadku usług lub towarów oferowanych w wersji cyfrowej – na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Dostawa nastąpi pod warunkiem dokonania przez Użytkownika zapłaty z góry całej ceny za dany towar wraz z kosztami wysyłki, chyba że w odniesieniu do danego Towaru lub zamówienia, funkcjonalność sklepu internetowego dopuszcza możliwość płatności za pobraniem.
 3. Na żądanie Użytkownika zgłoszone w Zamówieniu, Wydawca wraz z fakturą za wykonanie Usługi doręczy mu szczegółowy raport, określający zgodnie z art. 19 ust 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną: rodzaj, czas trwania, częstotliwość i inne parametry techniczne Usługi.
 4. Użytkownik poprzez akceptację niniejszego regulaminu, wyraża zgodę na dostarczenie faktury elektronicznej oraz faktur bez podpisu.
 5. W przypadku transakcji, których przedmiotem są produkty cyfrowe (a w szczególności projekt instalacji), zwany dalej jako Produkt Cyfrowy, stosuje się następujące zasady i warunki dostawy:
  1. Dostawa danego Produktu Cyfrowego nastąpi po jego opłaceniu przez Użytkownika, we wskazanej w ofercie sprzedaży danego Produktu Cyfrowego wersji językowej i w formacie pliku tam podanym, na podany przez Użytkownika adres email, poprzez doręczenie Użytkownikowi w/w Produktu Cyfrowego lub linku do jego pobrania,
  2. zakupiony Produkt Cyfrowy, dostępny będzie nadto do pobrania w wersji elektronicznej także w stosownej zakładce "Moje zamówienia" przez okres czasu wskazany przez Wydawcę,
  3. Co do zasady, całkowita liczba pobrań danego Produktu Cyfrowego może zostać ograniczona przez Wydawcę tak co do liczby jak i czasu. Informacja na ten temat umieszczona będzie w sposób niebudzący wątpliwości w opisie danego Produktu Cyfrowego,
  4. Wydawca uprawniony jest w każdym czasie zmienić swą ofertę, zmodyfikować (zaktualizować) treść Produktów Cyfrowych, dostosować je do zmian prawa, jak i zakończyć możliwość pobierania Produktów Cyfrowych bezpośrednio ze strony, przy czym minimalny okres trwania tej funkcjonalności to 3 miesiące od daty zakupu danego Produktu Cyfrowego - co nie stanowić będzie podstaw jakichkolwiek roszczeń do Wydawcy, w szczególności na wypadek gdyby Użytkownik utracił uprzednio zapisany przez siebie egzemplarz danego Produktu Cyfrowego. W szczególności zaś wyjaśnia się, że Wydawca uprawniony jest w każdym czasie zakończyć oferowanie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem obowiązku wykonania zawartych umów,
  5. Produkt Cyfrowy podlega ochronie prawa autorskiego. Wszelkie majątkowe i osobiste prawa autorskie do Produktów Cyfrowych służą Wydawcy lub innym uprawnionym podmiotom. Mocą umowy sprzedaży danego Produktu Cyfrowego, Wydawca nie przenosi na Użytkownika żadnych z w/w praw.
  6. Z chwilą zakupu i opłacenia przez Użytkownika ceny za dany Produkt Cyfrowy, w stosunku do którego prawa autorskie przysługują Wydawcy, Wydawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej licencji na korzystanie z danego zakupionego przez Użytkownika Produktu Cyfrowego. Licencja udzielana jest bezterminowo, chyba że co innego wynika z opisu danego produktu. Użytkownik uprawniony jest korzystać z takiego produktu Cyfrowego jedynie na własny użytek, w tym także własnej działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że nie jest uprawniony rozpowszechniać Produktu Cyfrowego lub wprowadzać go do obrotu, a w szczególności nieodpłatnie udostępniać Produkt Cyfrowy osobom trzecim, ani oferować Produkt Cyfrowy jako własny utwór. Użytkownik nie jest uprawniony udzielać dalszych licencji na zakupiony Produkt Cyfrowy ani przenosić nabytej licencji. Użytkownik nie jest uprawniony usuwać zabezpieczeń danego Produktu Cyfrowego (w szczególności systemu DRM lub tzw. znaków wodnych identyfikujących dany egzemplarz Produktu Cyfrowego jako produkt pobrany ze Strony przez danego Użytkownika). Wydawca uprawniony jest wypowiedzieć niniejszą licencję w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia jej postanowień przez Użytkownika.
  7. Warunki licencyjne do Produktów Cyfrowych w odniesieniu do których prawa autorskie służą osobom trzecim, regulują stosowne postanowienia licencyjne dostępne w opisie danego Produktu Cyfrowego. Poprzez nabycie danego Produktu Cyfrowego, Użytkownik zarazem wyraża zgodę na te warunki.
 6. Omyłkowe doręczenie Użytkownikowi zamówionego przez niego Towaru, mimo nie dokonania przez Użytkownika zapłaty, lub nadanie Towaru z zastrzeżeniem omyłkowej kwoty za pobraniem,  nie zwalnia Użytkownika z obowiązku zapłaty prawidłowej należności za dany Towar.
 7. Dostawa Towaru nastąpi w terminie wskazanym w opisie danego towaru lub usługi lub w podsumowaniu danego zamówienia. Dostawa zazwyczaj następuje nie dłużej niż do 10 dni roboczych. W odniesieniu do zamówień płatnych z góry, początek biegu w/w terminu rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania wpłaty za Towar/usługę na rachunku bankowym Wydawcy. W przypadku dostaw Towarów za pobraniem – licząc od daty potwierdzenia zamówienia przez Wydawcę. W przypadku Towarów oferowanych w przedsprzedaży, przybliżony termin dostawy określony będzie w ofercie opublikowanej na Stronie. W przypadku niedostępności danego Towaru, Wydawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o tym fakcie i ewentualnie złoży ofertę dostawy Towaru zamiennego. W zależności od wyboru Użytkownika, Wydawca dostarczy zaoferowany Towar zamienny, lub anuluje dane zamówienie i zwróci Użytkownikowi ewentualnie uiszczoną płatność.
 8. Wydawca dostarcza Towar za pośrednictwem firmy kurierskiej (InPost, UPS) w formie przesyłki kurierskiej, przesyłki rejestrowanej lub nierejestrowanej lub dostawy do paczkomatu. Istnieje nadto możliwość osobistego odbioru Towaru w siedzibie Wydawcy.
 9. Dostawa do paczkomatów InPost możliwa jest w odniesieniu do mniejszych przesyłek, o gabarytach nie większych niż 41 x 38 x 64 cm i wadze nie przekraczającej 25 kg. Po doręczeniu przesyłki do paczkomatu (co zazwyczaj trwa 1-2 dni od momentu nadania paczki), Użytkownik uprawniony jest odebrać przesyłkę w ciągu 48 godzin. Po upływie w/w terminu, przesyłka zostanie przekazana do oddziału InPost. Integralność i stan opakowania przesyłki winny być sprawdzone przez Użytkownika przy odbiorze przesyłki. W razie ujawnienia niekompletności lub uszkodzenia przesyłki, zalecanym jest udokumentowanie uszkodzeń z użyciem kamery monitoringu danego paczkomatu, umieszczenie uszkodzonej i nieotwartej przesyłki w paczkomacie zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na paczkomacie i powiadomienie operatora paczkomatu i Wydawcy o reklamacji i uszkodzeniach przesyłki. W przypadku wad towaru powstałych w trakcie transportu, stosowne zgłoszenie reklamacyjne winno zostać zgłoszone do operatora paczkomatu oraz Wydawcy.
 10. W przypadku dostawy Towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej, kompletność Towaru oraz integralność opakowania winny być sprawdzone przez Użytkownika przy odbiorze przesyłki. W razie ujawnienia niekompletności lub uszkodzenia przesyłki, fakt ten winien zostać odnotowany w stosownym protokole sporządzonym w obecności kuriera. Ilekroć bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, dokument ten jest jedyną podstawą do przyjęcia reklamacji niekompletności lub wad jakości Towaru. Tyczy się to w szczególności umów Sprzedaży zawieranych z przedsiębiorcami.

Przejdź do strony głównej
Newsletter
 
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu